คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,Faculty of Medical Technology, Prince of Songkla University
เปิดเสียง
หยุด
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
ดูเพิ่ม...
รับสมัครงาน
ดูเพิ่ม...
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย
ดูเพิ่ม...
แนะนำคณะ
 • รายงานประจำปี
หลักสูตร
ประกันคุณภาพ
 • ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ
 • การประกันคุณภาพภายใน
  • รายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการ
  • รายงานการประเมินตนเอง
 • การขอการรับรองสถาบันจากสภาเทคนิคการแพทย์
  • ผลการประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์
  • รายงานผลการประเมินตนเอง

ผู้บริหาร

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
รศ. ดร.ศิโรช จิตต์สุรงค์
Assoc. Prof. Dr. Siroj Jitsuronk
 074-289105
Email : siroj.j@psu.ac.th
รองคณบดี
รองคณบดี
อ.ดารินต์ณัฏ บัวทอง
Mrs. Darinnat Bauthong
 074-289100
Email : darinnat.b@psu.ac.th
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการศึกษา
ดร.ณัฐดา ต้นวงศ์
Dr. Natda Tonwong
  074-289117
Email :  natda.t@psu.ac.th
อาจารย์ [สาขาจุลชีววิทยาคลินิก]
รศ. ดร.ศิโรช จิตต์สุรงค์
Assoc. Prof. Dr. Siroj Jitsuronk
  074-289105
Email :  siroj.j@psu.ac.th
  รายละเอียด CV
ดร.จิดาภา เซคเคย์
Dr. Jidapa Szekely
  074-289122
Email :  jongkon.sai@psu.ac.th
  รายละเอียด CV
อ.เจษฎา แก้วรากมุข
Mr. Jedsada Kaewrakmuk
  074-289115
Email :  jedsada.k@psu.ac.th
  รายละเอียด CV
อ.ศรัณย์ แสนศิริพันธ์
Mr. Sarun Saensiriphan
  074-289125
Email :  sarun.s@psu.ac.th
  รายละเอียด CV
อาจารย์ [สาขาเคมีคลินิก]
ดร.หาญศึก บุญเชิด
Dr. Hansuk Buncherd
  074-289113
Email :  hansuk.bu@psu.ac.th
  รายละเอียด CV
อาจารย์ [สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาและธนาคารโลหิต]
อ.ดารินต์ณัฏ บัวทอง
Mrs. Darinnat Bauthong
  074-289100
Email :  darinnat.b@psu.ac.th
  รายละเอียด CV
ดร.ณัฐดา ต้นวงศ์
Dr. Natda Tonwong
  074-289117
Email :  natda.t@psu.ac.th
  รายละเอียด CV
ดร.นัฐ ตัณศิลา
Dr. Natta Tansila
  074-289106
Email :  natta.t@psu.ac.th
  รายละเอียด CV
ดร.ณัฏฐาภรณ์ แซ่ตัน
Dr. Natthaphon Saetan
  074-289126
Email :  natthaphon.s@psu.ac.th
  รายละเอียด CV
อาจารย์ [สาขาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก]
ดร.ขนิษฐา หมื่นหูน
Dr. Kanitta Muennu
  074-289118
Email :  kanitta.s@psu.ac.th
  รายละเอียด CV
อ.สิริวรา ศิริดำรงวัฒนา
Miss Sirivara Siridamrongvattana
  074-289120
Email :  sirivara.s@psu.ac.th
  รายละเอียด CV
ผศ.ยุทธนา เพ็งแจ่ม
Asst. Prof.Yutthana Pengjam
  074-289122
Email :  yutthana.p@psu.ac.th
  รายละเอียด CV
ผศ. ดร. วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง
Asst. Prof. Dr. Wimonman Sriroongrueng
  074-289107
Email :  wimonman.s@psu.ac.th
  รายละเอียด CV
ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล
Dr. Theerakamol Pengsakul
  074-289124
Email :  theerakamol.p@psu.ac.th
  รายละเอียด CV
ดร.สุภิญญา ธนาพงษ์ภิชาติ
Dr. Supinya Thanapongpichat
  074-289109
Email :  supinya.th@psu.ac.th
  รายละเอียด CV

 

บุคลากร [นักวิทยาศาสตร์]
นาย มาโนช โลหิต
Mr. Manoch Lohit
  074-289108
Email :  manoch.l@psu.ac.th
   
น.ส.จุรีรัตน์ เจริญฤทธิ์
Miss Jureerat Jaroenrit
  074-289111
Email :  jureerat.j@psu.ac.th
   
น.ส.วัชรี ทุ่มเอียด
Miss Watcharee Toomeia
  074-289111
Email :  watcharee.t@psu.ac.th
   
บุคลากร [งานการเงินแลบัญชี]
น.ส.วนิดา แก้วสีดำ
Miss Wanida Kaewsedam
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  074-289102
Email :  wanida.ka@psu.ac.th
   
น.ส.สุภิญญา สินธ์สาย
Miss Supinya Sinsay
  นักวิชาการเงินและบัญชี
  074-28-9130
Email :  supinya.si@psu.ac.th
   
บุคลากร [งานพัสดุ]
น.ส.ตรีนุช โสเจยยะ
Miss Treenoot Sojoeiya
  นักวิชาการอุดมศึกษา
  074-289104
Email :  treenoot.s@psu.ac.th
   
น.ส.สมใจ สมาพรหม
Miss Somjai Samaprom
  นักวิชาการพัสดุ
  074-28-9121
Email :  somjai.sam@psu.ac.th
   
น.ส.กชมน ยอดมุณี
Miss Kotchamon Yodmunee
  นักวิชาการพัสดุ
  074-28-9121
Email :  kotchamon.y@psu.ac.th
   
บุคลากร [งานหลักสูตรและการเรียนการสอน]
น.ส.วรัณต์ภัฏ โรจนวานิชกิจ
Miss Waranphat Rotjanawanitkit
  นักวิชาการอุดมศึกษา
  074-28-9103
Email :  kittiwan-r@psu.ac.th
   
บุคลากร [งานการเจ้าหน้าที่]
น.ส.นิตดาอร กาญจนวงศ์
Miss Nitdaaon Kanjanawong
  พนักงานบริหารทั่วไป
  074-28-9128
Email :  hathaichanok.k@psu.ac.th
   
บุคลากร [งานนโยบายและแผน]
น.ส.ภูมณีรัตน์ พัฒรุจินันทน์
Miss Phumanirat Pattarujinan
  นักวิชาการอุดมศึกษา
  074-28-9119
Email :  chamanat.p@psu.ac.th , phumanirat.p@psu.ac.th
   
บุคลากร [งานประกันคุณภาพ]
น.ส.ชลธิชา อรุณรุ่งเรือง
MISS CHONTHICHA ARUNRUNGRUEANG
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  074-28-9129
Email :  -
   
บุคลากร [งานวิจัย]
น.ส.นฤมล จงวิไลเกษม
Miss Narumol Chongwilaikasem
  นักวิชาการอุดมศึกษา
  074-28-9114
Email :  narumol.ch@psu.ac.th
   
บุคลากร [งานบริการการศึกษา]
น.ส.วรรณพร หนูรัตน์แก้ว
Miss Wannaporn nuratkeaw
  พนักงานบริหารทั่วไป
  074-28-9116
Email :  wannaporn.n@psu.ac.th
   
บุคลากร [งานเทคโนโลยีสารสนเทศ]
นายธีระทัศน์ เสียงอ่อน
Mr. Teeratat Siang-on
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  074-28-9108
Email :  teeratat.s@psu.ac.th
   
บุคลากร [ช่างเทคนิค/งานอาคารสถานที่]
นายโกสินทร์ ภู่พุทธรักษา
Mr. Kosin Pooputtaruksa
  ช่างเทคนิค
  074-28-9131
Email :  kosin.p@psu.ac.th
   
บุคลากร [พนักงานห้องปฏิบัติการี่]
นางนุจรี สำเภา
Mrs. Nujaree Samphao
  พนักงานห้องปฏิบัติการ
  074-28-9123
Email :  nujaree.s@psu.ac.th
   
บุคลากร [แม่บ้าน]
นาง กัญหา ฮูเสน
Mrs. Kanha Husen
  แม่บ้าน
  -
Email :  kanha.h@psu.ac.th
   
ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ดูเพิ่ม...
ระบบสาระสนเทศนักศึกษาภายใน
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
เกี่ยวกับนักศึกษา
 • วินัยนักศึกษา
 • ส่งเสริมการเรียนรู้
 • บัณฑิตที่พึงประสงค์
ประกาศทุนวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย
ดูเพิ่ม...
แบบฟอร์มกองทุนวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์
ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ฐานข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ
จริยธรรมในสัตว์ทดลอง
งานวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์
คู่มือ/แนวปฏิบัติด้านงานวิจัย
ดูรูปกิจกรรมเพิ่ม
แบบฟอร์ม/ขั้นตอน/แนวปฏิบัติ
ระบบสารสนเทศภายใน
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Log in

dfdfd