ขั้นตอนการเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัยที่ศึกษาในสัตว์ทดลอง

ขั้นตอนการเสนอขอรับการพิจารณาโครงการวิจัยที่ศึกษาในสัตว์ทดลอง คลิ๊ก

โดยจัดทำเอกสารตามขั้นตอน เพื่องานวิจัยคณะฯ ดำเนินการจัดส่งให้

ฝ่าย 1 : แผนและบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มอ. ดำเนินการต่อไป 

 

แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาโครงการวิจัยที่ศึกษาในสัตว์ทดลอง ดังนี้

1. แบบฟอร์มประกอบการเสนอโครงการวิจัยที่ศึกษาในสัตว์ทดลอง  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

2. แบบขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองสำหรับวิชาโครงงานระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสัตว์ทดลอง  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

 

หากมีข้อส่งสัยสอบถามได้ที่งานวิจัยคณะฯ โทร. 9114 อีเมล narumol.ch@psu.ac.th

หรือคุณสินีนาฏ  วัชราภรณ์ (สำนักวิจัยและพัฒนา มอ.) โทร. 6940 อีเมล sineenart.w@psu.ac.th

 

กิจกรรมวันที่
-