คู่มือจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัย จากวช.

คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ คลิ๊ก

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - วช. 

แหล่งข้อมูลเอกสารฉบับนี้ https://drive.google.com/file/d/0B-aowPOVKcn3TFh0eFZxc0ZxdS1xQ00yUmhCeDU5d215UFZz/view