ภาคการศึกษาที่ 3/2556

รายงานประเมินผลโครงการ
ภาคการศึกษาที่ 3/2556
1. โครงการอบรมสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557
2. โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557
3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557
4. โครงการเปิดบ้านทานตะวัน ปีการศึกษา 2557
5. โครงการขายของน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
6. โครงการประชุมเชียร์นักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันที่
15 ก.ค. 2014 ถึง 3 ส.ค. 2014