ภาคการศึกษาที่ 1/2558

รายงานประเมินผลโครงการ
                  ภาคการศึกษาที่ 1/2558
1. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
2. โครงการราตรีเหลืองทอง คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
3. โครงการจัดงาน มอ.วิชาการ 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
4. โครงการไหว้ครู คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
5. โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
6. โครงการค่ายมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์  ประจำปีการศึกษา  2558
7. โครงการโต้วาทีน้องใหม่ (ครั้งที่ 20) คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
8. โครงการประกวดดาว - เดือน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
9. โครงการวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

10. โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาที่ 1/2558)

11. โครงการ “เทคนิคการแพทย์ มอ. รวมใจคนรุ่นใหม่บริจาคโลหิต เนื่องในเดือนแห่งพระปิยมหาราชฯ” ภายใต้แนวคิด
“ทำความดีเพื่อน้อมเกล้าถวายกตัญญูกตเวทิตาคุณ สักการะสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช” ประจำปีการศึกษา 2558

12. โครงการสืบค้นสารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

13. โครงการกีฬาน้องใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

14. โครงการประกวดดาว - เดือน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558

15. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รุ่น 4 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

16. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

17. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

18. โครงการค่ายสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจสู่รั้ว MEDTECH ม.อ. (MEDTECH CAMP 1) ประจำปีการศึกษา 2558

 

กิจกรรมวันที่
-