ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ประมวลภาพการจัดกิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2558

1. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558  15 สิงหาคม 2558
2. โครงการราตรีเหลืองทอง คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558  16 สิงหาคม 2558
3. โครงการจัดงาน มอ.วิชาการ 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   17 - 18 สิงหาคม 2558
4. โครงการไหว้ครู คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558   20 สิงหาคม 2558
5. โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558   20 สิงหาคม 2558
6. โครงการค่ายมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์  ประจำปีการศึกษา 2558  5 - 6 กันยายน 2558
7. โครงการโต้วาทีน้องใหม่ (ครั้งที่ 20) คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558  17 กันยายน 2558
8. โครงการประกวดดาว - เดือน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 20 กันยายน 2558
9. โครงการวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558  19 กันยายน 2558
10. โครงการ HOME ROOM อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาที่ 1/2558)  ตุลาคม - พฤศจิกายน 2558

11. โครงการ “เทคนิคการแพทย์ มอ. รวมใจคนรุ่นใหม่บริจาคโลหิต เนื่องในเดือนแห่งพระปิยมหาราชฯ” ภายใต้แนวคิด
“ทำความดีเพื่อน้อมเกล้าถวายกตัญญูกตเวทิตาคุณ สักการะสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิยมหาราช” ประจำปีการศึกษา 2558   31 ตุลาคม 2558

12. โครงการสืบค้นสารสนเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558  29 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2558

13. โครงการกีฬาน้องใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558  7 - 14 พฤศจิกายน 2558

14. โครงการประกวดดาว - เดือน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558  7 - 14 พฤศจิกายน 2558

15. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รุ่น 4 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558  24 และ 29 พฤศจิกายน 2558

16. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558   25 พฤศจิกายน 2558

17. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558  5 ธันวาคม 2558

18. โครงการค่ายสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจสู่รั้ว MEDTECH ม.อ. (MEDTECH CAMP 1) ประจำปีการศึกษา 2558  25 - 27 ธันวาคม 2558

 

กิจกรรมวันที่
-