สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

1. คำสั่งสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
2. คำสั่งสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
3. คำสั่งสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559
4. คำสั่งสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันที่
1 ม.ค. 2014 ถึง 31 ธ.ค. 2018