คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ปัจจุบัน

กิจกรรมวันที่
1 ม.ค. 2014 ถึง 31 ธ.ค. 2017