โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา รวม 141 หน่วยกิต


 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 30 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education) 99 หน่วยกิตประอบด้วย


- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 22 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 19 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 58 หน่วยกิต

                    
 หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective) 6 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาฝึกงาน 6 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา รวม 143 หน่วยกิต

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 30 หน่วยกิต

 หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education) 107 หน่วยกิตประกอบด้วย


- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 44 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ  57 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง) 6 หน่วยกิต


 หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective) 6 หน่วยกิต  

 

กิจกรรมวันที่
-