วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559

ปี 2559 คณะขอแสดงความยินดีนักวิจัยจำนวน 4 ท่าน ที่ได้รับเกียรติบัตรในงาน “วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์” ประจำปี 2559

(PRIDE OF PSU 2016) ในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 13.00 น.

ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ  

  • ประเภท นักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2558 จำนวน 1 ท่าน

          ชื่อนักวิจัย              ดร.ธีรกมล            เพ็งสกุล

  • ประเภท นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติหรือนานาชาติ ปี 2558 จำนวน 3 ท่าน

ชื่อนักวิจัย              ดร.หาญศึก           บุญเชิด

ได้รับรางวัล            Outstanding Abstract Award  

นำเสนอเรื่อง           A gas phase cleavage reaction of cross-linked peptides for

topology studies of macromolecular assemblies in complex mixtures

ประชุมวิชาการ        The Protein Society of Thailand ระดับนานาชาติ วันที่ 16 กรกฏาคม 2558 ณ Convention Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand

 

ชื่อนักวิจัย              ดร.ขนิษฐา           ศรีนวล

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานวิชาการ ประเภท Oral presentation

นำเสนอเรื่อง           MiR-144 controls oxidative stress and associates with anemia severity in thalassemia

ได้รับรางวัล            รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานวิชาการ ประเภท Poster presentation

นำเสนอเรื่อง           MiR-155 is upregulated in β-thalassemia/ HbE monocyte via targeting BACH1

ประชุมวิชาการ        Medicine beyond the boundarie ประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 31 วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ชื่อนักวิจัย              ดร.สุภิญญา          ธนาพงษ์ภิชาติ

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานวิชาการ ประเภท Poster presentation

นำเสนอเรื่อง           Genetic diversity of Plasmodium vivax merozoite surface protein 3  (MSP3α and MSP3β) gene in Southern Thailand  

ประชุมวิชาการ        Medicine beyond the boundarie ประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 31 วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมวันที่
-