การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น

ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 -2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ 

ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการวิจัย อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่

การต่อยอดผลงานวิชาการ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน

รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

กิจกรรมวันที่
-