แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550

 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 

 

กิจกรรมวันที่
2 มี.ค. 2014 ถึง 31 ธ.ค. 2017