ภาพถ่ายโครงการวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557


 

กิจกรรมวันที่
21 ก.ย. 2014 ถึง 21 ก.ย. 2014