ภาพถ่ายโครงการวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557


 

กิจกรรมวันที่
-