ภาพถ่ายโครงการเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557


 

กิจกรรมวันที่
-