ภาพถ่ายโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเทคนิคการแพทย์เพื่อการทำงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเทคนิคการแพทย์เพื่อการทำงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557


 

กิจกรรมวันที่
12 ต.ค. 2016 ถึง 12 ต.ค. 2017