รับสมัครนักเรียนสายวิทยาศาสตร์
เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในโครงการ PSU - UOM double-degree programme
ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ ปริญญาโท University of Manchester
ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ PSU-UOM ปี 62 เอกสารรายละเอียด