การแปลผลการตรวจคัดกรอง และวินิจฉัยธาลัสซีเมีย

Interpretation of screening test and thalassemia diagnosis


20 กรกฎาคม 2560- 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:00-17:00

ห้องบรรยาย 1 (MT307) ชั้น 3

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่าสมัคร :1000 บาท/คน รับจำนวน 50 ท่าน


*** แจ้งขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560